میعاد گاه عاشقان استان خوزستان اهواز شلمچه خرمشهر

میعاد گاه عاشقان استان خوزستان 

د:اهواز شلمچه خرمشهر

جنگل‌ و روستاي‌ دب‌ّ حردان‌: حد نهايي‌ تجاوز عراق واقع‌ در كيلومترپنج‌ جاده‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر. در اين‌ نقطه‌ ستون‌ يادبودي‌ به‌ همراه‌سكوي‌ تانك‌ احداث‌ گرديده‌ است‌.

سيدطاهر: واقع‌ در كيلومتر 22 جاده‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر، خط‌ مقدم‌ايران‌ و عراق تا قبل‌ از عمليات‌ بيت‌المقدس‌ و ابتداي‌ محور شمالي‌عمليات‌ بيت‌المقدس‌. دشمن‌ متجاوز پس‌ از عقب‌ نشيني‌ اجباري‌ ازدُب‌ّ حردان‌ از ابتداي‌ جنگ‌ تا عمليات‌ بيت‌ المقدس‌ در اين‌ نقطه‌مستقر بود و رزمندگان‌ اسلام‌ در ضلع‌ شمال‌ شرقي‌ سيدطاهر خط ‌پدافندي‌ معروف‌ به‌ خط‌ نورد تشكيل‌ داده‌ بودند.

جاده‌ي‌ صاحب‌ الزمان‌: واقع‌ در كيلومتر 29 جاده‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر.اين‌ جاده‌ در عمليات‌ خيبر احداث‌ گرديد و رزمندگان‌ اسلام‌ براي‌رسيدن‌ به‌ جزاير مجنون‌ و شط‌ علي‌ از اين‌ جاده‌ عبور مي‌كردند وقرارگاه‌ خاتم‌ الانبيا(ص)در ضلع‌ شمالي‌ ابتداي‌ جاده‌ي‌ صاحب‌الزمان‌(عج) قرار داشت‌.

پادگان‌ حميد: واقع‌ در كيلومتر 41؛ اين‌ پادگان‌ به‌ اشغال‌ متجاوزين‌درآمد و در عمليات‌ بيت‌المقدس‌ هنگام‌ فرار و عقب‌ نشيني‌ به‌ كلّي‌منهدم‌ گرديد.

تقاطع‌ جاده‌ي‌ جفير ـ خرمشهر و اهواز: جاده‌ي‌ جفير به‌ سمت‌ منطقه‌ي‌عملياتي‌ خيبر و بدر قرار دارد. نقاط‌ اين‌ مسير عبارت‌اند از:

ـ دژ احداث‌ شده‌ در اول‌ جاده‌ي‌ سه‌ كيلومتري‌ پادگان‌ حميد، براي‌ايجاد سد دفاعي‌ در زمان‌ جنگ‌؛
ـ پاسگاه‌ برزگر، محل‌ قرارگاه‌هاي‌ تاكتيكي‌ مختلف‌؛
ـ سه‌ راهي‌ فتح‌؛
ـ موانع‌ و ميادين‌ مين‌ و سيم‌هاي‌ خاردار؛
ـ منطقه‌ي‌ هورالعظيم‌؛ كه‌ پل‌ خيبر و جاده‌ي‌ سيدالشهدا(ع) به‌طول‌ سيزده‌ كيلومتر در هورالعظيم‌ در زمان‌ عمليات‌ خيبر احداث‌گرديد؛
ـ شط‌ علي‌، پد قايق‌هاي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در عمليات‌ خيبر ويادآور حماسه‌هاي‌ عمليات‌ آبي‌ ـ خاكي‌ رزمندگان‌ اسلام‌؛

ـ بيمارستان‌ صحرايي‌ امام‌ رضا(ع) كه‌ در عمليات‌ خيبر و بدرمورد استفاده‌ قرار گرفت‌؛

ـ ايستگاه‌ صلواتي‌ جفير در تقاطع‌ پاسگاه‌ برزگر ـ جفير.

طلاييه‌: يكي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ حمله‌ي‌ عراق در روزهاي‌ اول‌جنگ‌ (31/6/59) محور نشوه‌، طلاييه‌، كوشك‌ ـ اهواز بود و دشمن‌توانست‌ از اين‌ محور خود را تا بيست‌ كيلومتري‌ اهواز برساند. طلاييه‌تا پايان‌ جنگ‌ در اشغال‌ جنگ‌ باقي‌ ماند. در عمليات‌ خيبر، نبردسنگيني‌ در اين‌ محور به‌ وقوع‌ پيوست‌؛ اما مواضع‌ دشمن‌ در طلاييه‌فرو نريخت‌. عراق مجهزترين‌ و بيش‌ترين‌ موانع‌ و استحكامات‌ خودرا شامل‌ انواع‌ دژ، ميادين‌ مين‌، تله‌هاي‌ انفجاري‌، سنگرهاي‌ بتوني‌ وسيم‌هاي‌ خاردار را در منطقه‌ ايجاد نمود و تصور نمي‌كرد كه‌ رزمندگان‌بتوانند از اين‌ همه‌ موانع‌ و استحكامات‌ عبور نمايند و خود را تانزديكي‌ پد شرقي‌ جزاير مجنون‌ و پل‌ نشوه‌ برسانند. قابل‌ توجه‌ است‌كه‌ بسياري‌ از سنگرها و موانع‌ عراق هم‌ چنان‌ باقي‌ مانده‌ و كميته‌ي‌تفحص‌ شهدا نيز در اين‌ منطقه‌ پيكرهاي‌ مطهر زيادي‌ را كشف‌ كرده‌است‌. يادمان‌ و حسينيه‌ي‌ شهداي‌ گمنام‌، محلي‌ براي‌ زيارت‌ مردم‌شهيدپرور و جوانان‌ شده‌ است‌.

ايستگاه‌ حسينيه‌: واقع‌ در كيلومتر 79 جاده‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر. اين‌ايستگاه‌ به‌ هم‌راه‌ ديگر نقاط‌ اين‌ منطقه‌ از ابتداي‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌اشغال‌ عراق در آمد و در مرحله‌ي‌ اول‌ عمليات‌ بيت‌المقدس‌ آزادگرديد و پس‌ از آن‌ تا پايان‌ جنگ‌ محل‌ استقرار نيروهاي‌ پشتيباني‌ وجهاد سازندگي‌ بود.

تقاطع‌ جاده‌ي‌ زيد ـ شهيد شركت‌: واقع‌ در كيلومتر 80 جاده‌ اهواز ـخرمشهر؛ جاده‌ي‌ سمت‌ راست‌ (ضلع‌ غربي‌ تقاطع‌) به‌ سمت‌ پاسگاه‌زيد و منطقه‌ي‌ عملياتي‌ رمضان‌ متصل‌ مي‌گردد. رزمندگان‌ اسلام‌ درعمليات‌ رمضان‌ تا عمق‌ ده‌ كيلومتر خاك‌ عراق و پاسگاه‌ زيد عراق پيشروي‌ كردند. خط‌ پدافندي‌ رزمندگان‌ اسلام‌ تا پايان‌ جنگ‌ در آن‌نقطه‌ بود. جاده‌ي‌ زيد يكي‌ از محورهاي‌ مرحله‌ي‌ سوم‌ عمليات‌بيت‌المقدس‌ بود. جاده‌ي‌ سمت‌ چپ‌ (ضلع‌ شرقي‌ تقاطع‌) به‌ سمت‌دارخوين‌ مي‌رود و قرارگاه‌ كربلا و بيمارستان‌ صحرايي‌ امام‌ حسين‌(ع)در اين‌ جاده‌ قرار دارد.

جاده‌ي‌ شهيد صفوي‌: واقع‌ در كيلومتر 106 جاده‌ي‌ اهواز خرمشهر؛جاده‌ي‌ شهيد صفوي‌ محور اصلي‌ عمليات‌ كربلاي‌ پنج‌ بود و قرارگاه‌خاتم‌ الانبيا(ص)در اين‌ جاده‌ قرار داشت‌. پس‌ از عمليات‌ كربلاي‌ پنج‌و تثبيت‌ منطقه‌ي‌ شلمچه‌، قرارگاه‌ مهندسي‌ صراط‌ در اين‌ جاده‌ مستقرگرديد.

فرمانده‌ قرارگاه‌ مهندسي‌ صراط‌، شهيد محسن‌ صفوي‌ در عمليات‌كربلاي‌ پنج‌ و در اين‌ محور به‌ شهادت‌ رسيد و گردان‌ بهبهان‌ هم‌ در اين‌جاده‌ مورد حمله‌ي‌ شيميايي‌ عراق قرار گرفت‌ و تعدادي‌ از رزمندگان‌بهبهاني‌ به‌ شهادت‌ رسيدند كه‌ در سال‌ 1378 به‌ همت‌ خانواده‌هاي‌آن‌ها، يادمان‌ و تابلويي‌ در آن‌ منطقه‌ نصب‌ گرديده‌ است‌.

ـ پل‌ نشوه‌

ـ پد شرقي‌ جزاير مجنون‌

ـ انواع‌ دژ، ميادين‌ مين‌، تله‌هاي‌ انفجاري‌، سنگرهاي‌ بتوني‌، موانع‌خورشيدي‌، سيم‌ خاردار

ـ طلاييه‌ قديم‌ و طلاييه‌ جديد

ـ حسينيه‌ي‌ شهداي‌ گمنام‌

ايستگاه‌ راه‌ آهن‌ حميد: جنب‌ پادگان‌ حميد، واقع‌ در كيلومتر 40جاده‌ي‌ اهواز ـ خرمشهر. يادآور بمباران‌ هوايي‌ قطار حامل‌ مهمات‌،هم‌ زمان‌ با عمليات‌ كربلاي‌ پنج‌ (واگن‌هاي‌ منهدم‌ شده‌ هم‌ چنان‌ درايستگاه‌ موجود است‌).

بخشي‌ از خاكريز به‌ جامانده‌: در حاشيه‌ي‌ راه‌آهن‌ و جاده‌ي‌ اهواز ـخرمشهر حدفاصل‌ پادگان‌ حميد تا ايستگاه‌ حسينيه‌.

منطقه‌ي‌ عملياتي‌ كوشك‌: واقع‌ در كيلومتر 62 جاده‌ي‌ اهواز ـخرمشهر، يكي‌ از محورهاي‌ هجوم‌ ارتش‌ متجاوز عراق از نشوه‌،كوشك‌ به‌ سمت‌ جاده‌ و شهر اهواز بود كه‌ تا بيست‌ كيلومتري‌ اين‌ شهرپيشروي‌ كردند. اين‌ منطقه‌ پس‌ از عمليات‌ بيت‌المقدس‌ يكي‌ ازمناطق‌ پدافندي‌ و محور شمالي‌ در عمليات‌ رمضان‌ بود.

جاده‌ي‌ شهيد شاه‌ حسيني‌: واقع‌ در كيلومتر 72 جاده‌ي‌ اهواز ـخرمشهر. اين‌ جاده‌ به‌ طول‌ چهارده‌ كيلومتر حدفاصل‌ كوشك‌ ومنطقه‌ي‌ زيد به‌ سمت‌ منطقه‌ي‌ عملياتي‌ رمضان‌ قرار دارد و پس‌ ازعبور از دژ نيروي‌ زميني‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، به‌ دژ مرزي‌ايران‌ و عراق مي‌رسد. كميته‌ي‌ تفحص‌ شهدا در اين‌ منطقه‌ فعال‌ است‌و تاكنون‌ تعداد زيادي‌ از شهداي‌ عمليات‌ رمضان‌ را به‌ دست‌ آورده‌اند.در كنار دژ جمهوري‌ اسلامي‌، دوازده‌ شهيد گمنام‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شده‌است‌ و يادمان‌ شهداي‌ گمنام‌ نيز در حال‌ احداث‌ مي‌باشد. نقاط‌ مهم‌ منطقه‌ طلاييه‌ عبارتند از:

/ 0 نظر / 17 بازدید