سردار صفوى:راهيان نور بايد به يك حركت ملى تبديل شود.

سردار صفوى:

راهيان نور بايد به يك حركت ملى تبديل شود.


اشـاره :يكـى از مـهمـانان هـمـايش » سـرزمـين مـلائـك «يادگـار سرداران شهيد دفاع مقدس و فرمانده سبزپوشان سپاه عشق بود . سردار سرلشگر پاسدار دكتر سيديحيى صفوى ، فرمانده كل سپاه كه فرماندهى قرارگاه مركزى راهيان نور را نيز به عهده دارد در اين همـايش ضمن ارائـه تحليلـى از اوضاع منطـقه رابطـه موجود ميـان سه حادثه بزرگ پيروزى انقلاب اسلامى ، پايـان جنگ تحميلى و اشـغـال عـراق بـه وسـيلـه آمـريـكـا مـورد بـررسـى قـرار داد .در ز يـر بخش هايى از سخنان سردار صفوى را مرور مى كنيم :

راهيان نور بايد به يك حركت ملى تبديل شود
دومين انتظار اينكه در يك تقسيم بندى متناسب با وظيفه هر يگان و مناطق بسيج يك تقسيم كار معقول و منطقى صورت گيرد . هر رده اى وظيفه خودش را بداند چه در رده هاى ستادى و چـه در رده هاى اجـرايى و در اين مأمـوريت هماهنگى لازم را داشته باشند . امسال بـيـش از دو مـيـلـيـون نـفـر از مـردم به ايـن مناطق رفتند و بازديد كردند كه اين امر نشان از ارزش و اهميت دوران دفاع مقدس دارد . دولت ما و وزارتخانه هاى مختل در حد وظاي خودشان ، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تا ادارات آنان در استان ها، وزارت بازرگانى ، وزارت راه و ترابرى و ...مى توانند در اين كار سهم و نقش داشته باشند . بحث راهيان نور بايد تبديل به يك كار ملى بشود و در حـد مـقـدورات دولـت ، سـايـر نـيـروهـاى نـظـامـى ، مجلس ...احتـيـاج بـه يك سـرمايه گـذارى ملى اسـت . بايد در هر منطقه اى كه عمليات هاى بزرگى انجام شده يادمانى تـوسط سپاه ايجـاد شـود و اين كـارها بايد بـه آثار مانـدگـارى مثل فيـلـم ، تـوليـدات فـرهنگـى ، نـشـريه تبـديـل شـود حتى خـاطـرات نيـز مـى تـوانند بـه يـك آثـار ماندنى تبديل گردند . آمريكايى ها اسلام سياسى ، اسلام حقيقى و اسلام ناب محمدى را اسلام ضدكفر، ضدظلم ، ضدشرك و ضدصهيونيستى و آمريكايى مى بينند كه در ايران اسـلامـى بــه عــنــوان حــكــومـت اسـلامــى حــاصــل از مـــبـــارزات امـــام راحــل (ره)و مـــوضـــع گـــيـــرى هـــاى قـدرتمندانـه حـضـرت آيت الله خامنـه اى شـكـل گـرفـتـه اسـت .آمـريكـايـىهـا بـسـيـار نـگـران هستند كه همين روحيه اسلامى كه در مـلـت لـبـنـان تحـت تــأثــيــر دفــاع مقدس شكل گرفت ، امروز در مردم عــراق بـه وجــود آيـد و اگـر ايــن ســه محور، ملت ايران ، ملت عراق ، ملت لبنان با هـم پـيـوند بـرقـرار كننـد چـه بلايـى بـر سر آمـريكايى هـا خـواهـد آمد . آمــريـكـايـى هــا در مــقــابــلــه بــا اســلام و اشــغــال عـــراق شــكــســـت خواهند خورد و اين شكست خيلى بزرگ تر از شكسـت ويتنام خواهد بود .زيرا ملت عراق شجاع و معتقد و تحت تأثير علماى عـراق هستنـد . هنوز علمـا و بـزرگان عراق دستـور جهـاد صادر نكرده اند و امروز مـا شــاهـــد حـــركــت هـــاى خـــود جـــوش مـــردمــى هــســتـــيـــم كـــه بـــه زودى ، آمريكايـى هـا در رسيدن بـه اهـداف خـود در عــراق بـا شـكـسـت بــزرگــى روبرو خواهند شد . و امـا راهيان نور كه يك كـار بـا عـظـمـت فـرهنگـى است . سـپاه پـاسداران انـقلاب اسـلامى بـراى دفـاع از انقلاب اسلامى و امنيت كشور تلاش مى كند و ايـن كـار را به عـنوان مـأموريـت فرهـنگـى انجام مـى دهد . براى اين كـار بزرگ بايسـتى تشكـيلات لازم ، بودجه و اعـتـبارات مـنـاسـب و ساخـتـارهـاى لازم را در خود ايـجــاد كـنـد كــه تـا حـدودى ايــجـاد شـده ولـى كــفـايـت نمى كند . چـه انـتـظــاراتـى از مـجـمـوعـه سـپـاه و بـسـيــج در راستاى اعزام كاروان هاى راهيان نور مى رود؟ اولين انتظار اينكه همه رده هاى فرماندهى سپـاه و بسيج ، نيروهاى سپاه و دانشگاهها، با يك انگيزه و اعتقاد و به عنـوان يك مأمـوريت و رسالت به اين كـار بپردازند . در هـمـه رده هـاى سـپـاه ، بـخـصــوص در نـيـروى زمينى و نيروى مقاومت بسيج كه گسترده ترين نيروها هسـتـنـد بـه عـنـوان يـك رسالـت ، تـشـكـيـلات و نـيـروى انسانى و امكانات لازم را فراهم كنيد .ايران مظلـوم ، امام مظـلـوم در مقابل همه دنيـا بـا توكل به خدا، ايمان و اعتقاد ايستاد و ملت شجاع ايران با رهبرى امامى حكيم از عزت و شرف ، انقلاب و جان و نـامــوس خـود دفـاع كــردنـد و ســرانجـام ايـن جـنــگ ، عـلـى رغـم تمـام حـمـايـت هـاى اقـتـصـادى ، سـيـاسـى و فرهنگى هـمـه قـدرت ها از دشمن، جمـهـورى اسلامـى ايران بـا رهبـرى مقتـدرانه حـضـرت امام (ره)تـوانسـت سرزمين خود را از دشمن پس بگيرد و هشت سال دفاع مقدس يك عبرت بزرگى شد تا دشمنان در آينده نتوانند به فكر تجاوز بيفتند . صدام چه كار كرد و سرانجامش چه شد؟ حاميان صدام چه كردند و دستاوردشان چه بود؟ صدام دست پروده آمريكايى ها بـود و بزرگترين خدمت را به صهيونيست ها و آمريكايى ها كرد .صدام آرزو داشـت قهـرمان جـهـان عـرب شـود و براى همـيـن سعى داشت منافع اقتصادى سه ملت بزرگ مسلمان (ايران ، عراق و كويت )را به نفع آمريكايى ها و به نفع صهيونيست ها از بين ببرد . از اين رو بـا شـروع جنـگ بـر عـلـيـه مـلـت ايـران و كـويـت و خــود مــردم عـراق نـيــروى انـسـانـى و مــنــابــع اقتصادى را به نفع ابرقدرت هاى استكبارى از بين برد در صورتى كه مى شد اين منابع براى آزادى فلسطين و قدس شري هزينه شود . آمريكايى ها چه مزدى به صدام دادند؟ سرانجام صدام درس عبرت بزرگى است .زمانى كه آمـريكايى ها ديـدنـد كـه تـاريخ مـصـرف صدام تمـام شده است او را سرنگون كردند . خدمت ديگـرى كه صدام به آمريكايى ها كـرد اين بود كه پاى آمـريكايـى هـا را به منطقه خلـيـج فـارس باز كرد و در طول هشت سال دفاع مقدس ، ميلياردها دلار سلاح آمـريكـايـى بـه كـشـورهاى جـنـوبى خـلـيـج فـارس فروخته شد .با پيروزى انقلاب اسلامى امواج فرهنگى و سياسى انقلاب از مـرزهـاى سـيـاســى ايــران فـرا رفت و جهان را تحت تأثير قرار داد .


 هشت سال دفاع مـقـدس نـيـز فـقـط در ايـران خـلاصـه نـشـد بـلـكـه براى ملت هاى آزاديخواه ، ملت هاى در بند و همه كسانـى كه به دنبـال اســتــقــلال واقــعــى و حــاكــم شـــدن خـواسـت مــردم بـر حـكـومـت بـودنــد تأثير گذاشت .بايد بررسى شود كه آيا هـشـت سال جنگ فـقـط ايـران را تحت تأثـيـر قـرار داد يا فـراتـر از آن نيز عكس العمل داشت و به راستى تبعات ايـن پـايـدارى چـه بود؟ و آيـا اشــغـــال عـــراق تــوســط نـــيـــروهـــاى مـتـجــاوز آمــريـكـايــى ، ارتـبـاطــى بــا مسائل انقلاب و جنگ ايران دارد يا خير؟ ايــــــن حــــــوادث نــــــه تــــــنــــــهـــــــا خـاورمـيـانـه ، بـلـكـه جــهــان را تحـت تأثـيـر قـرار مى دهـد و مـردم نبـايـد اشـغـال عـراق را يك حادثه كوچك تصور كنند چون اين اشغال در راستاى استـراتژى اى كه آمـريكـا تـدوين كـرده صورت پذيـرفتـه است . اگر انـقـلاب اسـلامـى بـه پـيـروزى نمـى رسـيـد آيـا جنگ هشت ساله در ايران رخ مى داد يا نه ؟ رابطه انـقـلاب و جـنـگ در ايـن اسـت كـه پـيـروزى انقلاب اسـلامـى بـزرگـتـرين شكـسـت آمـريكـايـى هـا در منطقه خاورميانه بود . آمـريكـايـى هـا از پـيـروزى انقـلاب اسـلامـى ايـران عصبـانـى شـدنـد و بـراى جـبـران اين شكـسـت درصـدد انتقام گيرى از حكومت مستقل ايران بودند . آمريكايى ها مى خواستند از امام و ملت ما انتقام بگيرند كه چرا انقلاب كرديد و در آن زمان بهترين كسى را كه دست پرورده خود مى ديدند رژيم بعثى عراق به رهبرى صدام بود كه آن را به جان ملت ايران بياندازند و در اين هشـت سال بـراى اولين بـار دو قـدرت جهان يعنى آمريكا و اتحاد جماهير شوروى و اروپاى شرقى هر دو پشت صدام قرار گرفتند.

صــاحــبــان صــنــايــع جــنــگــى پــول هــاى كــلان و مـيـلـيـون هـا بــشــكــه نــفــت را بـه غــارت بـردنـد .نـتــيــجــه جـنـگ هـايـى كــه صــدام بــه راه انـداخـت ايــن اســت كــه صاحبان صنايع نظامى و صاحبـان كـارتل هاى نفتى كه سـرمايـه داران اصلى هستـنـد آقـاى بـوش را بر سـر كار آوردند و از او حمايت مى كنند . پس از هشت سال دفاع مقدس آيا مى توان باور كرد كه نتيجه حادثه 11 سپتامبر حمله نظامى آمريكا به افغانستان و عراق باشد؟ بوش مى گويد نيروهاى آمريكايى كه براى آزادى ، دمكراسى ، پيشـرفت و تأمين امنيـت در عـراق حضور دارند در حالـى كه امـروز آمـريكايى ها فقـط بـه دنـبـال تسلط بر نفت عراق هستند . هنوز هيچ كس عاملان و طراحان 11 سپتامبر را به دنـيـا مـعـرفى نـكـرده است .هـدف آمـريكـا از اشـغـال نظامى عراق ، مسألـه ايران ، مسأله هشت سال دفـاع مقدس و از همه مهمتر مسأله نظـام اسـلامـى ايـران و تسلط بر منابع نفتى است . آمـــريـــكـــايـــى هـــا بـــه عــــراق آمـــدنـــد تـــا بــــه رژيــــم صهيـونيستى كمك كنند و صـهـيـونيست هـا را از مرگ حتمى نجات دهند . آريل شارون چهار سال پـيـش بـه رئيس جمهـور آمريكا قول داد كه ظرف 100 روز فلسطين و رهبرانش را نابـود خـواهد كـرد .پس هدف ديـگـر آمـريكايـى هـا از حمله به عراق حيات ننگين صهيونيست هاست . هدف پنهـانـى كـه آمـريكـايـى هـا دارند تسـلـط بـر جهان اسـلام (خـاورميانه)است .قـلـب جـغـرافيـايـى جهان اسـلام مـكـه و مـديـنـه و قلب سـيـاسـى جـهـان اســلام ايـــران اســلامــى اســـت .افـــكـــار شـــيـــطـــانـــى آمـريكايى ها تسـلـط بـر مـكـه و مـديـنـه اسـت كـه هـمـه ملت هاى اسلامى اعتقاد به اين سرزمين وحى دارند.

/ 0 نظر / 13 بازدید